Jordnära Juridik
För dig och din fastighet

Med en sammantagen erfarenhet om ca 30 år på olika domstolar och myndigheter har vi gedigna kunskaper inom civilrätt, fastighetsrätt och mark- och miljörätt. Vi kan bl.a. hjälpa dig att skriva avtal eller att föra din talan i domstol eller inför myndigheter.

Juridik

Vi kan juridiken som rör dig och din fastighet.

Vår breda kompetens inom fastighetsområdet gör att vi ofta blir anlitade av advokater och företag. Vi kan också vara ombud i tvistemål i domstol och tar gärna uppdrag från privatpersoner. Vi har goda vitsord och ett brett nätverk av andra specialister.

Vi kan hjälpa till med bland annat följande:

  • Skriva avtal, yttranden, svaromål
  • Frågor gällande fastighetsrätt, t.ex. fastighetsbildning, servitut, hyra, arrende, andra nyttjanderätter
  • Tvister i domstol, hyresnämnd och arrendenämnd
  • Ansökningar, t.ex. stämning, bygglov, betalningsföreläggande, handräckning
  • Frågor rörande mark- och miljörätt, miljötillstånd, samråd, tillstånd
  • Frågor som rör plan- och bygglagen (PBL), fastighetsbildningslagen (FBL), jordabalken (JB), miljöbalken (MB)
  • Myndighetskontakter
  • Skriva testamenten, samboavtal och bodelningsavtal
  • Överklaganden
  • Och mycket annat förstås

Jordnära

Jordnära är det vi kan, men också det vi är och hur vi vill göra det.

Vi kan juridiken och vet också hur det är att äga mark. Vi bor och verkar på landet, på en liten gård som vi brukar i all enkelhet. Kontoret ligger med utsikt över lammhagar och odlingar.

Jordnära betyder också att det ska vara enkelt att ha kontakt med oss. Vi tycker om att göra juridiken förståelig och användbar.

Fotograf: Solveig Artsman

Fotograf: Solveig Artsman

Fotograf: Solveig Artsman

Nära

Vi vill slå ett slag för distansförhållande. Med din jurist alltså.

Har du e-post och en telefon? Bra, då kan vi hjälpa dig. Har du också Skype eller FaceTime så kan vi ha möten som om vi satt bredvid varandra.

Vi har ännu inte sett det ärende som inte kan hanteras på distans. Även domstolarna tillåter att ombud är med via telefon eller videolänk. Det är faktiskt många gånger mer effektivt att mötas och utbyta information digitalt än om båda parter ska mötas fysiskt.

Vi tar förstås emot besök i vårt kontor också. Det ligger i Akebäck, ca 10 minuter från Visby.

kontakt@jordnarajuridik.se
0793-47 45 78

Jurister

Två är tre gånger bättre.

Vi är en liten juristfirma och det är vi glada för. Beslutsvägarna är effektiva. Vi är också glada för att vi har varsin kollega som vi kan stöta och blöta med och få andra infallsvinklar från. Vi tar alltid emot nya uppdrag tillsammans (men tar bara betalt för en). På så sätt kan vi snabbt göra en god analys av situationen och kan arbeta sömlöst i fortsättningen.

Det här är vi:

Jeanette Lundh

Juristutbildningen som från början drog mig till Lund ledde till slut till nio år i Skåne. Efter tingsmeritering och arbete på en advokatbyrå i Malmö lockade rötterna mig tillbaka till ön där jag är född och uppvuxen.

Under 7,5 år som beslutsfattare på Kronofogden har jag arbetat med tvisthantering inom hela det civilrättsliga området, inte minst med fastighetsrätt i dess olika former. På köpet har jag fått goda kunskaper i förvaltningsrätt och processrätt.

Jag är stadsmänniskan som flyttade ut på landet och blev fast. Att leva med jorden och odla min egen mat ger mening och betydelse. Variationen mellan hjärnverksamheten på kontoret och kroppsarbetet på gården ger mig en bra livsbalans.

2007- Tingsnotarie Lunds tingsrätt
2010- Biträdande jurist advokatbyrå Persson & Partners i Malmö KB.
2012- Beslutsfattare Kronofogden
2019- Jordnära Juridik

Jerker Loré

Jag trodde jag skulle bli ingenjör eller lantmätare, men livet ville annorlunda. På vägen mot en juristexamen hamnade jag på SLU där jag läste till jägmästare i tre år. Jag sprang mellan seminarierna på juristprogrammet med gummistövlarna på från skogsexkursionerna. Såhär i efterhand är jag glad att juridiken vann, men jag har aldrig nöjt mig med bara det. Stövlarna är fortfarande leriga. Jag behöver jorden och skogen och måste arbeta med kroppen och händerna för att må bra.

Efter nästan femton år som beslutsfattare på olika myndigheter och domstolar har jag nu gedigna erfarenheter inom hela civil- och fastighetsrätten samt inom förvaltnings- och processrätt.

Juridik är för mig ett instrument för att hävda sina rättigheter, men också för att stävja och lösa konflikter, så att båda parter kan gå vidare och fokusera på det som är betydelsefullt.

2005- Beslutsfattare Försäkringskassan
2006- Beslutsfattare länsstyrelsen i Gotlands län (PBL/MB)
2009- Föredragande mark- och miljödomstolen i Vänersborgs tingsrätt
2010- Tingsnotarie Gotlands tingsrätt
2012- Beslutsfattare Kronofogden
2019- Jordnära Juridik

Mer om vad vi kan hjälpa till med

Som din jurist kan vi hjälpa dig med det mesta i juridikens värld. Det är nästan enklare att säga vad vi inte sysslar med; vi tar inte hand om skatt, brott eller barn (vårdnad etc). I övriga ärenden är du välkommen att höra av dig så berättar vi mer om vad vi som jurister kan göra för dig.

Tvister

Vi har stor erfarenhet av juridiska tvister mellan enskilda. Vi kan vara ditt juridiska ombud i tvist hos domstol, även för dig som har rättsskydd från försäkringsbolag. Sådana tvister kan t.ex. handla om avtal, köp, arrende, hyra, leasing, återtag, tillträde, hävning eller skadestånd som rör lös egendom eller fastigheter. I flera fall finns det i dessa situationer möjlighet att i stället ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning hos Kronofogden och det kan vi också bistå med, så att du vet att det blir juridiskt rätt – och därmed går snabbt – från början. Vi är experter på särskild handräckning, som är en snabb tvistelösning i vissa situationer. Vi kan hjälpa dig att överklaga en dom eller ett beslut och i förekommande fall ansöka om kvarstad eller inhibition. Vi vet också hur indrivningsväsendet – Kronofogden – med utmätning, avhysning, handräckning och övrig verkställighet fungerar och vad man ska tänka på så att det blir bra redan från början.

Fastigheter, mark- och miljö

Vi företräder dig gärna som din jurist i ärenden mot det allmänna, d.v.s. mot kommun eller andra myndigheter. Vi tycker särskilt mycket om mark- och miljörättsliga ärenden, som bygglov, förhandsbesked, detaljplaner, miljötillstånd, samråd, förelägganden, servitut, avstyckning, fastighetsbildning etc enligt PBL (plan- och bygglagen), MB (miljöbalken), FBL (fastighetsbildningslagen) och andra mark- och miljörättsliga lagar och föreskrifter.

Myndigheter

Vi är också gärna dina jurister i andra slags ärenden mot kommun och andra myndigheter. Vi har bistått flera personer med alltifrån körkort och parkeringsfrågor till sjukpenning/sjukersättning och betalningsanmärkningar. Vi har god kännedom om förfarandet i förvaltningsärenden och kan bistå dig att ta tillvara dina rättigheter. Vi kan hjälpa till med att göra ansökningar, förfrågningar, yttranden, skrivelser, överklaganden m.m.

Familj i liv och död

Vi åtar oss också juridiska uppdrag som rör s.k. dispositiv familjerätt, d.v.s. i princip alla slags familjerättsliga ärenden utom vårdnadstvister om barn. De vanligast förekommande ärendena är bodelning, bouppteckning, arv och testamente. Vi åtar oss att vara er privata rådgivande jurist men också boutredningsman eller bodelningsförrättare för bodelningar och arvskifte efter skilsmässa, separation mellan sambos eller dödsfall. Vi kan hjälpa till med att skriva bodelningsavtal och äktenskapsförord.

Avtal

Vi hjälper gärna till som din jurist med att skriva eller granska avtal och andra juridiska handlingar av olika slag mellan enskilda eller företag. Det kan t.ex. handla om köp, arrende, hyra, lån av pengar, skuldebrev, samarbetsavtal, delägaravtal, exploateringsavtal m.m.